highlight_off

Tuyển dụng

Focus hội tụ và chào đón những ai cùng chí hướng, luôn coi trọng chất lượng công việc và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Grove truyền cảm hứng cho nhân viên, làm việc và sống thông qua các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Focus hội tụ và chào đón những ai cùng chí hướng, luôn coi trọng chất lượng công việc và đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. 

Tuyển dụng